ഏകാദശോf ദ്ധ്യായഃ

നാരായണീസ്തുതി

ധ്യാനം

ഓം ബാലരവിദ്യുതിമിന്ദുകിരീടാം തുംഗകുചാം നയനത്രയയുക്താം
സ്മേരമുഖീം വരദാങ്കുശപാശാഭീതികരാം പ്രഭജേ ഭുവനേശീം.

ഋഷിരുവാച :

ദേവ്യാ ഹതേ തത്ര മഹാസുരേന്ദ്രേ
സേന്ദ്രാഃ സുരാ വഹ്നിപുരോഗമാസ്താം
കാത്യായനീം തുഷ്ടുവുരിഷ്ടലാഭാത്
വികാശിവാക്ത്രാബ്ജവികാസിതാശാഃ

ദേവാ ഊചു :

ദേവി, പ്രപന്നാർത്തിഹരേ പ്രസീദ
പ്രസീദ മാതർജഗതോ f ഖിലസ്യ
പ്രസീദ വിശ്വേശ്വരി പാഹി വിശ്വം
ത്വമീശ്വരീ ദേവി ചരാചരസ്യ

ആധാരഭൂതാ ജഗതസ്ത്വമേകാ
മഹീസ്വരൂപേണ യതഃ സ്ഥിതാ f സി
അപാം സ്വരൂപസ്ഥിതയാ ത്വയൈതത്
ആപ്യായ്യതേ കൃത്സനമഖംഘ്യവീര്യേ

ത്വം വൈഷ്ണവീ ശക്തിരനന്തവീര്യാ
വിശ്വസ്യ ബീജം പരമാf സി മായാ
സമ്മോഹിതം ദേവി സമസ്തമേതത്
ത്വം വൈ പ്രസന്നാ ഭുവി മുക്തിഹേതുഃ

വിദ്യാഃ സമസ്താസ്തവ ദേവി ഭേദാഃ
സ്ത്രിയഃ സമസ്താഃ സകലാ ജഗത്സു
ത്വയൈകയാ പൂരിതമംബയൈതത്
കാ തേ സ്തുതിഃ സ്തവ്യപരാ പരോക്തിഃ

സർവ്വഭൂതാ യദാ ദേവീ സ്വർഗ്ഗമുക്തിപ്രദായനീ
ത്വം സ്തുതാ സ്തുതയേ കാ വാ ഭവന്തു പരമോക്തയാഃ

സർവസ്യ ബുദ്ധിരൂപേണ ജനസ്യ ഹൃദി സംസ്ഥിതേ
സ്വർഗ്ഗാപവർഗ്ഗദേ ദേവി നാരായണി നമോf സ്തുതേ

കലാകാഷ്ഠാദിരൂപേണ പരിണാമപ്രദായിനി
വിശ്വസ്യോപരതൌ ശക്തേ നാരായണി നമോf സ്തുതേ

സർവമംഗളമാംഗല്യേ ശിവേ സർവ്വാർത്ഥസാധികേ
ശരണ്യേ ത്ര്യംബകേ ഗൌരി നാരായണി നമോf സ്തുതേ

സൃഷ്ടിസ്ഥിതിവിനാശാനാം ശക്തിഭൂതേ സനാതനി
ഗുണാശ്രയേ ഗുണമയേ നാരായണി നമോf സ്തുതേ

ശരണാഗതദീനാർത്തപരിത്രാണപരായണേ
സർവസ്യാർത്തിഹരേ ദേവീ നാരായണി നമോf സ്തുതേ

ഹംസയുക്തവിമാനസ്ഥേ ബ്രഹ്മാണീരൂപധാരിണി
കൌശാംഭഃക്ഷരികേ ദേവി നാരായണി നമോf സ്തുതേ

ത്രിശൂല ചന്ദ്രാഹിധരേ മഹാവൃഷഭവാഹിനി
മാഹേശ്വരീസ്വരൂപേണ നാരായണി നമോf സ്തുതേ

മയൂരകുക്കുടവൃതേ മഹാശക്തിധരേ f നഘേ
കൌമാരീരൂപസംസ്ഥാനേ നാരായണി നമോf സ്തുതേ

ശംഖചക്രഗദാശാർങ്ഗഗൃഹീതപരമായുധേ
പ്രസീദ വൈഷ്ണവീരൂപേ നാരായണി നമോf സ്തുതേ

ഗൃഹീതോഗ്രമഹാചക്രേ ദംഷ്ട്രോദ്ധൃതവസുന്ധരേ
വരാഹരൂപിണി ശിവേ നാരായണി നമോf സ്തുതേ

നൃസിംഹരൂപേണോരഗ്രേണ ഹന്തും ദൈത്യാൻ കൃതോദ്യമേ
ത്രൈലോക്യത്രാണസഹിതേ നാരായണി നമോf സ്തുതേ

കിരീടിനീ മഹാവജ്രേ സഹസ്രനയനോജ്ജ്വലേ
വൃത്രപ്രാണഹരേ ചൈന്ദ്രി നാരായണി നമോf സ്തുതേ

ശിവദൂതീസ്വരൂപേണ ഹതദൈത്യമഹാബലേ
ഘോരരൂപേ മഹാരാവേ നാരായണി നമോf സ്തുതേ

ദംഷ്ട്രാകരാളവദനേ ശിരോമാലാവിഭൂഷണേ
ചാമുണ്ഡേ മുണ്ഡമഥനേ നാരായണി നമോf സ്തുതേ

ലക്ഷ്മീ ലജ്ജേ മഹാവിദ്യേ ശ്രദ്ധേ പുഷ്ടി സ്വധേ ധ്രുവേ
മഹാരാത്രി മഹാമായേ നാരായണി നമോf സ്തുതേ

മേധേ സരസ്വതി വരേ ഭൂതി ബ്രാഭ്രവി താമസി
നിയതേ ത്വം പ്രസീദേശേ നാരായണി നമോf സ്തുതേ

സർവസ്വരൂപേ സർവേശേ സർവശക്തിസമന്വിതേ
ഭയേഭ്യസ്ത്രാഹി നോ ദേവി ദുർഗ്ഗേ ദേവീ നമോf സ്തുതേ

ഏതത് തേ വദനം സൌമ്യം ലോചനത്രയഭൂഷിതം
പാതു നഃ സർവഭൂതേഭ്യ കാത്യായനി നമോf സ്തുതേ

ജ്വാലാകരാളമത്യുഗ്രം അശേഷാസുരസൂദനം
ത്രശൂലം പാതു നോ ഭീതേർ ഭദ്രകാളി നമോf സ്തുതേ

ഹിനസ്തി ദൈത്യതേജാംസി
സ്വനേനാപൂര്യ യാ ജഗത്
സാ ഘണ്ടാ പാതു നോ ദേവീ
പാപേഭ്യോf നഃ സുതാനിവ

അസുരാസൃഗ്വസാപങ്കചർച്ചിതസ്തേ കരോജ്ജ്വലഃ
ശുഭായ ഖഡ്ഗോ ഭവതു ചണ്ഡികേ ത്വാം നതാ വയം

രോഗാനശേഷാനപഹംസി തുഷ്ടാ
രുഷ്ടാ തു കാമാൻ സകലാനഭീഷ്ടാൻ
ത്വമാശ്രിതാനാം ന വിപന്നരാണാം
ത്വമാശ്രിതാ ഹ്യാശ്രയതാം പ്രയാന്തി

ഏതത് കൃതം യത് കദനം ത്വയാ f ദ്യ
ധർമ്മദ്വിഷാം ദേവി മഹാസുരാണാം
രുപൈരനേകൈർബ്ബഹുധാff ത്മമൂർത്തിം
കൃത്വാ f ംബികേ തത് പ്രകരോതി കാ f ന്യാ

വിദ്യാസു ശ്രാസ്തേഷു വിവേകദീപേ-
ഷ്വാദ്യേഷു വാക്യേഷു ച കാ ത്വദന്യാ
മമത്വഗർത്തേ f തി മഹാന്ധകാരേ
വിഭ്രാമയത്യേതദതീവ വിശ്വം

രക്ഷാംസി യത്രോഗ്രവിഷാശ്ച നാഗാഃ
യത്രാരയോ ദസ്യുബലാനി യത്ര
ദാവാനലോ യത്ര തഥാ f ബ്ധിമധ്യേ
തത്ര സ്ഥിതാ ത്വം പരിപാസി വിശ്വം

വിശ്വേശ്വരീ ത്വം പരിപാസി വിശ്വം
വിശ്വാത്മികാ ധാരയസീതി വിശ്വം
വിശ്വേശവന്ദ്യാ ഭവതീ ഭവന്തി
വിശ്വാശ്രയാ യേ ത്വയി ഭക്തിനമ്രാഃ

ദേവി പ്രസീദ പരിപാലയ നോ f രിഭീതേഃ
നിത്യം യഥാ f സുരവധാദധുനൈവ സദ്യഃ
പാപാനി സർവ്വജഗതാം പ്രശമം നയാശു
ഉത്പാതപാകജനിതാംശ്ച മഹോപസർഗ്ഗാൻ

പ്രണതാനാം പ്രസീദ ത്വം ദേവി വിശ്വാർത്തിഹാരിണി
ത്രൈലോക്യവാസിനാമീഡ്യേ ലോകാനാം വരദാ ഭവ

ദേവ്യുവാച :

വരദാ f ഹം സുരഗണാ വരം യം മനസേച്ഛഥ
തം വൃണുധ്വം പ്രയച്ഛാമി ജഗതാമുകാരകം

ദേവാ ഊചു :

സർവ്വബാധാപ്രസമനം ത്രൈലോക്യസ്യാഖിലേശ്വരി
ഏവമേവ ത്വയാ കാര്യം അസമദ്വൈരിവിനാശനം

ദേവ്യുവാച :
വൈവസ്വതേf ന്തരേ പ്രാപ്തേ അഷ്ടാവിംശതിമേ യുഗേ
ശുംഭോനിശുംഭശ്ചൈവാന്യാവുത്പത്സ്യേതേ മഹാസുരൌ

നന്ദഗോപഗൃഹേ ജാതാ യശോദാഗർഭസംഭവാ
തതസ്തൌ നാശയിഷ്യാമി വിന്ധ്യാചലനിവാസിനീ

പുനരപ്യതിരൌദ്രേണ രൂപേണ പൃഥിവീതലേ
അവതീര്യഹനിഷ്യാമി വൈപ്രചിത്താംശ്ച ദാനവാൻ

ഭക്ഷയന്ത്യാശ്ചതാനുഗ്രാൻ വൈപ്രചിത്താൻമഹാസുരാൻ
രക്താ ദന്താ ഭവിഷ്യന്തി ദാഡിമീകുസുമോപമാഃ

തതോ മാം ദേവതാഃ സ്വർഗ്ഗേ മർത്ത്യലോകേ ച മാനവാഃ
സ്തുവന്തോ വ്യാഹരിഷ്യന്തി സതതം രക്തദന്തികാം

ഭൂയശ്ച ശതവാർഷിക്യാം അനാവൃഷ്ട്യാമനംഭസി
മുനിഭിഃ സംസ്മൃതാ ഭൂമൌ സംഭവിഷ്യാമ്യയോനിജാ

തതഃ ശതേന നേത്രാണാം നിരീക്ഷിഷ്യാമി യന്മുനീൻ
കീർത്തയിഷ്യന്തി മനുജാഃ ശതാക്ഷീമിതി മാം തതഃ

തതോ f ഹമഖിലം ലോകം ആത്മദേഹസമുദ്ഭവൈഃ
ഭരിഷ്യാമി സുരാഃ ശാകൈഃ അവൃഷ്ടേഃ പ്രാണധാരകൈഃ
ശാകംഭരീതി വിഖ്യാതിം തദാ യാസ്യാമ്യഹം ഭുവി
തത്രൈവ ച വധിഷ്യാമി ദുർഗ്ഗമാഖ്യം മഹാസുരം

ദുർഗ്ഗാ ദേവീതി വിഖ്യാതം തന്മേ നാമ ഭവിഷ്യതി
പുനശ്ചാഹം യദാ ഭീമം രൂപം കൃത്വാ ഹിമാചലേ

രക്ഷാംസി ഭക്ഷയിഷ്യാമി മുനീനാം ത്രാണകാരണാത്
തദാ മാം മുനയ സർവ്വേ സ്തോഷ്യന്ത്യാനമ്രമൂർത്തയഃ

ഭീമാ ദേവീതി വിഖ്യാതം തന്മേ നാമ ഭവിഷ്യതി
യദാ f രുണാഖ്യസ്ത്രൈലോക്യേ മഹാബാധാം കരിഷ്യതി

തദാ f ഹം ഭ്രാമരം രൂപം കൃത്വാ f സംഖ്യേയഷ്ടപദം
ത്രൈലോക്യസ്യ ഹിതാൃത്ഥായ വധിഷ്യാമി മഹാസുരം

ഭ്രാമരീതി ച മാം ലോകാഃ തദാ സ്തോഷ്യന്തി സർവ്വതഃ
ഇത്ഥം യദാ യദാ ബാധാ ദാനവോത്ഥാ ഭവിഷ്യതി
തദാ തദാ f വതീർയ്യാഹം കരിഷ്യാമ്യരിസംക്ഷയം

ഇതി ശ്രീമാർക്കണ്ഡേയപുരാണേ സാവർണ്ണികേ മന്വന്തരേ ദേവീമാഹാത്മ്യേ
നാരായണീസ്തുതിർന്നാമ ഏകാദശോ f ദ്ധ്യായഃ

Share:

Leave a comment