DEVIMAHATMYAM

EKADASHODHYAYAH :

NARAYANISTUTHI

DHYANAM

om balaravidyutimindukiritam tungakucham nayanatrayayuktam
smeramukhim varadankusapasabhitikaram prabhaje bhuvanesim
Rishiruvacha :
Devya hathe tatra mahasurendre
sendrah sura vahnipurogamastam
katyayanim tustuvuristalabhat
vikasivaktrabja vikasitasah :
devi prapannartihare prasida
prasida matarjagato‌akhilasya
Prasida visweswari pahivisvam
tvamishvari devi characharasya
adhara bhuta jagatastvameka
mahisvarupena yatah: sthitasi
apam swarupa sthitaya tvayaitat
aapyayate krtsnamalanghya veerye
tvam vaishnavi saktiranantavirya
visvasya bijam paramasi maya
sammohitam devi samastametat
tvam vai prasanna bhuvi muktihetuh:
vidyah samastastava devi bhedah
striyah samastah sakala jagatsu
twayaikaya puritamambayaitat
kate stutih stavyaparaparoktihi :
sarva bhuta yada devi bhukti muktipradayini
tvam stuta stutaye ka va bhavantu paramoktayah:
sarvasya buddhirupena janasya hrudi samsthite
swargapavargade devi narayani namo‌stute
kalakasthadirupena parinama pradayini
visvasyoparatau sakte narayani namostute
sarva mangala mangalye sive sarvartha sadhike
saranye trayambake gauri narayani namo‌stute
srstisthitivinasanam saktibhute sanatani
gunasraye gunamaye narayani namo‌stute
saranagata dinarta paritranaparayane
sarvasyartihare devi narayani namo‌stute
hamsayukta vimanasthe brahmmani rupadharini
kausambhah ksharike devi narayani namo‌stute
trisulachandrahidhare mahavrshabhavahini
maheswari swarupena narayani namo‌stute
mayura kukkutavrute mahasakthidhare‌anaghe
kaumarirupasamsthane narayani namostute
sankhachakragadasarngagrahitaparamayudhe
prasida vaishnavirupe narayani namo‌stute
grhitogramahachakre damshttroddhrutavasundhare
varaharupini sive narayani namostute
nrusimharupenogrena hantum daityan krtodyame
trailokyatranasahite narayani namo‌stute
kiritini mahavajre sahasranayanojjvale
vrutrapranahare chaindri narayani namo‌stute
sivadutiswarupena hatadaitya mahabale
ghorarupe maharave narayani namo‌stute
damshtrakarala vadane siromalavibhushane
chamunde mundamathane narayani namo‌stute
lakshmi lajje mahavidhye sraddhe pushti svadhe dhruve
maharatri mahamaye narayani namo‌stute
medhe sarasvati vare bhuti babhravi tamasi
niyate tvam prasidese narayani namo‌stute
sarvaswarupe sarvese sarvasaktisamanvite
bhayebhyastrahi no devi durge devi namo‌stute
etatte vadanam saumyam lochanatrayabhusitam
patu nah sarvabhutebhyah katyayini namo‌stute
Jwalakaralamatyugram asheshasurasudanam
trisulam patu no bhitirbhadrakali namo‌stute
hinasti daityatejamsi swanenapurya ya jagat
sa ghanta patu no devi papebhyo nah sutaniva
asurasrgvasapankacharchitaste karojvalah
subhaya khadgo bhavatu chandike thvam nata vayam
roganasesanapahamsi tusta
rusta tu kaman sakalanabhistan
tvamasritanam na vipannaranam
tvamasrita hyasrayatam prayanti
Etat krutam yatkadanam twayadya
dharmadvisham devi mahasuranam
rupairanekairbhahudhatmamurtim
krutvambhike tat prakaroti kanya
vidyashu shastreshu viveka dipe
aadyeshu vakyeshu ca ka thwadanya
mamathwagarthe athi mahandhakare
vibhramayatyetadativa viswam
rakshamsi yatrogravishascha naga:
yatrarayo dasyubalani yatra
davanalo yatra tathabdhimadhye
tatra sthita twam paripasi viswam
visveswari twam paripasi viswam
viswatmika dharayasiti viswam
viswesavandhya bhavati bhavanti
viswasraya ye thwayi bhaktinamrah:
devi prasida paripalaya no‌aribhite
nityam yathasuravadadadhunaiva sadyah
papani sarva jagatam prasamam nayasu
utpatapakajanitamscha mahopasargan
pranatanam prasida twam devi viswarti harini
trailokyavasinamidye lokanam varada bhava
Devyuvacha :
varadaham suragana varam yanmanasechwatha
tam vrnudhvam prayacchami jagatamupakarakam
Deva uchuh :
sarvvabadha prasamanam trailokyasyakhilesvari
evameva tvayakaryam asmadvairi vinasanam
Devyuvacha :
Vaivasvate‌ antare prapte ashtavimsatime yuge
sumbho nisumbhaschaivanyavutpatsyete mahasurau
nandagopagrahe jata yasodagarbha sambhava
Tatastau nasayishyami vindhyachalanivasini
punarapyatiraudrena rupena pruthivitale
avatirya hanisyami vaiprachittamcha danavan
bhakshyayantyaschatanugran vaiprachittan mahasuran
raktadanta bhavisyanti dadimikusumopamah:
tato mam devatah: swargge martyaloke cha manavah:
stuvanto vyaharisyanti satatam raktadantikam
bhuyascha satavarshikyam anavrushtyamanambhasi
munibhih samsmruta bhumau sambhavisyamyayonija
tatah satena netranam nirikshishiyami yanmunin
kirtiyishyanti manujah: sathakshimiti mam tatah:
Tato‌ahamakhilam lokam atmadehasamudbhavaih:
bharishyami surah: sakai: aavrusteh: pranadharakaih:
sakambhariti vikhyatim tada yasyamyaham bhuvi
tatraiva cha vadhisyami durgamakhyam mahasuram
durgadeviti vikhyatam tanme nama bhavisyati
punaschaham yada bhimam rupam krutwa himachale
rakshamsi bhakshayishyami muninam trana karanat
tada mam munayah: sarvve stosyantyanamramurtayah:
bhimadeviti vikhyatam tanme nama bhavisyati
yadarunakhyastrailokye mahabadham karishyati
tadaham bhramaram rupam kruthvasakhyeyashatpadam
trailokyasya hitarthaya vadhishyami mahasuram
Bhramariti cha mam loka stadastosyanti sarvatah:
ittham yada yada badha danavottha bhavisyati
tada tadavatiryaham karishyamyarisamkshayam
eti sri markandeya purane savarnike manvantare devi mahatmye narayanistutirnama ekadaso‌dhyayah:
EDAMANA VEDIC CENTRE
BRAHMASREE JISHNU VASUDEVAN NAMBOOTHIRI

Share:

Leave a comment