Angam hare pulaka bhooshanamasrayanthi
bhringanganeva mukulabharanam thamalam
angikrithakhila vibhuthirapanga leela
mangalyadasthu mama mangala devathaya.

Mugdha muhurvidhadhadathi madhanemurare
premathrapapranihithani gathagathani
mala dhrishotmadhukareeva mahothpale yaa
sa ne sriyam dhisathu sagarasambhavaya.

Ameelithaksha madhigamya mudha mukundam
anandakandamanimeshamananga tantram
akekara stiththa kaninika pashmanetram
bhoothyai bhavenmama bhjangasayananganaya.

Bahwanthare madhujitha srithakausthube ya
haravaleevahari neela mayi vibhathi
kamapradha bhagavathoapi kadakshamala
kalyanamavahathu me kamalalayaya.

Kalambudhaalithorasi kaidabhare
dharaadhare sphurathiyaa thadinganeva
mathusamastha jagatham mahaneeya murthy
badranime dhisathu bhargava nandanaya.

Praptham padam pradhamatha khaluyat prabhavath
mangalyabhaji madhumadhini manamathena
Mayyapadet thadhika mathara meekshanardham
manthalasam cha makaralaya kanyakaya.

Viswamarendra madhavibhramadana dhaksham
ananda hethu radhikam madhu vishwoapi
eshanna sheedhathu mai kshanameekshanartham
indhivarodhara sahodharamidhiraya.

Ishta visishtamathayopi yaya dayardhra
dhrishta thravishta papadam sulabham labhanthe
hrishtim prahrushta kamlodhara deepthirishtam
pushtim krishishta mama pushkravishtaraya.

Dhirdyaddhayanupavanopi dravinambhudaraa
asminna kinchina vihanga sisou vishanne
dhushkaramagarmmapaneeya chiraya dhooram
narayana pranayinee nayanambhuvaha.

Gheerdhevathethi garuda dwaja sundarithi
sakambhareethi sasisekara vallebhethi
srishtisthiti pralaya kelishu samsthithayayee
thasyai namasthribhvanai ka gurostharunyai.

Sruthyai namosthu shubha karma phala prasoothyai
rathyai namosthu ramaneeya gunarnnavayai
shaktyei namosthu satha pathra nikethanayai
pushtyei namosthu purushothama vallabhayai.

Namostu naleeka nibhananai
namostu dhugdhogdhadi janma bhoomayai
namostu somamrutha sodharayai
namostu narayana vallabhayai.

Namostu hemambhuja peeddikayai
namostu bhoomandala nayikayai
namostu devadi dhayaparayai
namostu sarngayudha vallabhayai.

Namostu devyei bhrugu nandanayai
namostu vishnorurasi sthithayai
namostu lakshmyei kamalalayai
namostu dhamodhra vallabhayai.

namostu kanthyei kamalekshanayai
namostu bhoothyai bhuvanaprasoothyai
namostu devadhibhir archithayai
namostu nandhathmaja vallabhayai.

Sampathkaraani sakalendriya nandanaani
samrajyadhana vibhavani saroruhakshi
twad dvandanani duritha haranodhythani
mameva matharanisam kalayanthumanye.

Yath kadaksha samupasana vidhi
sevakasya sakalartha Sapadha
santhanodhi vachananga manasai
twaam murari hridayeswareem bhaje

Sarasijanilaye sarojahasthe
dhavalathamamsuka gandhamalyashobhe
bhagavathi harivallabhe manojnje
tribhuvana bhoothikari praseeda mahye

Dhiggasthibhi kanaka kumbha mukha vasrushta
sarvahini vimala charu jalaapluthangim
pratharnamami jagathaam jananim asesha
lokadhinatha grahini mamrithabhi puthreem

Kamale kamalaksha vallabhe twam
karuna poora tharingithaira pangai
avalokaya mamakinchananam
prathamam pathamakrithrimam dhayaya

devi prasida jagadisvari lokamatah
kalyanadatri kamaleksanajivanathe
daridryabhitihrrdayam saranagatam mam
alokaya pratidinam sadayairapangaih

Sthuvanthi ye sthuthibhirameeranwaham
thrayeemayim thribhuvanamatharam ramam
gunadhika guruthara bhagyabhajina
bhavanthithe bhuvi budha bhavithasayo.

SHREEMAHALAKSHMIYEE NAMAH:

BRAHMASREE JISHNU VASUDEVAN NAMBOOTHIRI
EDAMANA VEDIC CENTRE

Share:

Leave a comment