om shuklam bharatharam vishnum sashivarnam chathurbhujam

prasanna vadanam dhyayeth sarva vighnopa shanthaye

vyasam sashita naptharam shakte poutramakalmasham

parasharathmajam vande shukathathum thaponidhim.

vyasaya vishnu roopaya vyasroopaya vishanave

namovai brahmanidhaye vasishtaya namonama

avikaraya shuddhaya nithyaya paramathmane

sadhaika roopa roopaya vishnave sarvajishnave

yasya smarana mathrena janma samsara bandhanath

vimuchyathe namas thasmai vishnave prabha vishanve

om namo vishnave praba vishnave.

shree vaisham payana uvacha

shruthva dharmana seshena pavananicha sarvashaha

yudhishtara shanthanavam punarevabya bashatha

yudhishtira uvacha

kimekam daivatham loke kim vápyekam parayanam

sthuvantha kam kamarchanda prapnuyur manava shubam

go dharma sarva dharmanam bhavatha paramo mathaha

kim japan muchyathe janthur janma samsara bandhanath

shree bheeshma uvacha

jagath prabhum deva devam antham purushothamam

sthuvan nama sahasrena purusha saththo thithaha

thameva char chayanth nithyam bhakthya purusha mavyayam

dhayayan sthuvan namasyamsha yajamanas thamevacha

anadhinidhanam vishnum sarva lokamahesvaram

lokadhyaksham sthuvan nithyam sarva dhukka thigo bhaveth

brahmanyam sarva dharmangyam lokanam keerthivardhanam

lokanatham mahath bhootham sarva bhootha bhavothbhavam

esha me sarvadharmanam dharmodhi kathamo mathaha

yath bhakthya pundari kaksham sthavai rar-chen nara ssatha

paramam yo mahath teja paramam yo mahath thapaha

paramam yo mahath brahma paramam ya parayanam

pavithram pavithram yo mangalanancha mangalam

daivatham devathanancha bhoothanam yovyaya pitha

yatha sarvani bhoothani bhavanthyadhi yugagame

yasmimscha pralayam yanthi punareva yugakshaye

thasya loka pradhanasya jagan-nadhasya bhoopathe

vishnor nama sahasrm me srunu papa bhayapaham

yani namani gounani vikyathani mahathmanaha

rushibhi parigeerthani thani vakshayami bhoothaye

rushirnamnam sahasrasya vedhavyaso mahamunihi

chchando-nushtup thadha dhevo bhaghavan dhevagee-suthaha

amrutham soothbhavo bheejam shakthir dhevaki nandhanaha

thrisama hrudhayam thasya shanthyarthe viniyujyathe 20

vishnum jishnum mahavishnum prabhavishum maheswaram

anaika roopa dhaithyantham namami purushoth-thamam

asya sree vishnor dhivya sahasranama sthothra mahamanthrasya

sri vedhavyaso bhagavan rishihi

anushtup ch-chandaha

sri mahavishnu paramathma sirman narayano devatha

amrutham shoothbavo banurithi beejam

devakee nandhan srashtethi sakthihi

uthbava kshobhano deva ithi paramo manthraha

shankbhruth nandhkee chakreethi keelakam

sharngadhanva gadhadhara ithyasthram

radhangapani rakshobhya ithi nethram

thrisama samaka samethi kavacham

aanandam parbrahmethi yonihi

rudhu sudharsank kaala ithi dhigbandhaha

sri viswaroopa ithi dhyanam

sri mahavishnup preethyarthe sahasra nama jape viniyogaha

DHYANAM

ksheerodhanvath pradhese suchi mani vilasath saikathe moukthikanam

malaklupthasanastha spatikamani-nibhair moukthikair mandithaangha

suprairabhrairadhaprairuprivirachithair muktha bheeyuusha varshai

anandheenap puneeyaa dhari nalina gadha shankapaanir mukundha

shaanthakaram bhujagasayanam padhmanabham suresam

vishwadharam gaganasadhrusham meghavarnam subhangam

lakshmikantham kamalanayanam yogihrudhyanagamyam

vandhe vishnum bavabayaharm sarvalokaikanadham.

megha shyamam peetha kausheya vasam

shree vatsangam kausthubho bhasithangam

punyopetham pundari kayadaksham vishnum vande sarva lokaika natham.

namas samastha bhothanam adi bhoothaya bhoobruthe

aneka roopa roopaya vishanve prabha vishnave.

shashanka chakram sakireeta kundalam sappetha vasthram sarasiruheshkanam

sharavaksha sthala shobhi kausthubam namami vishnum shirasa chathurbhujam.

chayayam parijathasya hema simhasanopari

aasinamambhutha shyama-mayadaksha alankrutham.

chandrananam chathur bhahum shree vatsanghitha vakshasam

rukmini sathyabhamabhyam sahitham kirshnamasraye

HARI OAM.

viswasmai nama:

vishvam vishnur vashatkaro bhootha bhavya bhavath prabhuhu

bhoothakruth bhoothabruth bhavo bhoothatma bhootha bhavanaha

bhoothatma paramathma cha mukthanam parama gathihi

avyaya purusha sakshi kshetranjno kshara evacha

yogo yoga vitham netha prdhana purusheshwaraha

narasimha vabhu shreeman keshava purushothama

sarvasharva shivassthanur bhoothathir nidhira vyahaya

sambhavo bhavono bartha prabava prabhureeshwara

swayambu shamburadithya pushkaraksho mahasvana

anadhinidhano dhatha vidhatha dhathuruthmaha

appreyo hrishi kesha padmnabhoamara prabhu

vishakarma manusthvastha sthavishta shtaviro-dhruva

agrahya sashvatha krishno lokidaksha pradhrdhanaha

prabhutha shrikuthama pavithram manglamparam

eashana pranadhaprano jyeshta shreshta prajapathi

hiranyagarbho bhoogahrbho madhavo madhu sudhana

ishvaro vikrami dhanvi medhavi vikrmakrama

anuththamo duradarsha kruthannjya kruthi-raathmavan

suresha sharnam sharma vishvaretha prajabhava

ahath samvathsaro wyallah prathya sarvadharshanaha 10

ajas sarvesh varas sidhas sidhi sarva dhiru chitha

vrusha gabhir meyathma sarva yoga vinisruthaha

vasur vasumana sathya samathma sammitha-samaha

amogha pundarikaksho vrushakarma vrushakruthi

rudro bahushira babrur viswayoni suchichrava

amrutha sachvadha sthanur vraroho mahathapa

sarvaka sarvavidhbaanur vishwakseno janardhanaha

vedo vedavidhavayango vedango vedvith kavi

lokadhyaksha surdhyaksho dharmadhyaksha krutha krutha

chathurathma chathurvyuha chathurdamsttra chathurbhuja 15

brajishnur bhojanam bhoktha sahishnur jagathathija

anakho vijayo jetha vishvayonir punarvasu

upendro vamana pramshuramogha shsirurjitha

atheendra sangraha sargo dhruthatma niyamoyama

vedyo vaidyas-sada-yogi veeraha madhavo madhu

atheendriyo mahamayo mahotsaho mahabala

mahabughir mahaveeryo mahashakthir mahathyuthi

anirdesyavabhu shreema-nameyathma maha-thri-dhruk

maheshvaso maheebartha shreenivasa sathamgathi

aniruddassurananndo govindo gvindam pathi

marichir damanohamsa superno bhujagothama

hiranya nabha suthapa padmanabha prajapthi

amruthyu sarva-dhruk simha-sandhatha sandhimam-stiraha

ajo durmarshanas-shastha vishruthatma surariha

gururgurthamo thama sathya sathya parakrama

nimishonimisha srwagvi vachaspathi rutharathee

agraneer gramanee shreeman nyayo netha sameerana

sahasra murtha vishvatma sahas-raksha-sahasrapath

aavarthano nivruthathma samvradha sampramardhana

ahassamvarthako vahnir anilo dharanidhara

suprasada prasanathma vishwadhruk vishvabhuk vibhu

sathkartha sathkrudha sadhur janhur naryanonara

asangheyo aprameyathma vishista shistakruchapi

siddhartha siddha sankalpa siddhida siddhisadhana

vrushahee vrushabho vishnur vrushaparva vrushodhara

varthano varthamanaksha vivikta shruthi sagara

subhujo dhurtharo vakmi mahendhro vasudo vasu

naikarupo bruhathroopa sibhivishta praksana

ojas-thejo dhyuuthidhara prakashatma pratapana

ruddhas spashta-ksharo manthra-chandramshur bhaskarathdhyuthi

amrutham shudh bhavo bhanu shashabindu sureshwara

aushadham jagadha sethu sathya dharma parakramaha

bhoothabhavya bhavannatha pavana pavano nala

kamaha kamakruth kantha kama kamapratha prabhu

yugadikruth yugavartho naika mayo mahasana

athrushyo vyaktha roopashcha sahasrajita nandajith

ishto vishishta shisteshta shikandi nahursho vrusha

krodhaha krodhakruth kartha vishva bahoor mahithara

achyutha prathitha pranaha pranatho vasuvanujaha

apam-nidirathishtana apramatha prathishtitha

skandaha skandadaro duryo varado vayu vahana

vaasudevo bruhathbhanur aadideva purandara

ashoka stharanasthara shura shourir janeswara

anukoola shathavartha padmi padma nibhekshana

padmanabho avindaksha padmagarba sharirabruth

maharthrir ruthro vruthathma mahaksho garudadvaja

atula sharabo bheemo samayanjo havir harhi

sarvva lakshana lakshañyo lakshmivan samithanjaya

viksharo rohitho margo hethur damodara saha

maheetharo mahabhogo vegavan amithashana

uthbhava shobhano deva shreegarba parmeshvara

karanam karanam kartha vikartha gahnoguha

vyavasayovyvasthana samasthana sthando druva

pararthi parama spastha thushta pushta subhekshana

ramo viramo viratho margo neyo nayo naya

veera shakthimatham sreshto dharmo dharma vithuthama

vaikunta purusha prana pranadha pranava prathu

hiranyagharbha shtrugno vyapto vayurathokshaja

ruthu sudarshana kala parameshti parikraha

ugra smavatsaro daksho vishramo vishva dakshina

vishthara sthavaras-sthanu pramanam beejamavyayam

arthoanartho mahakosho mahabhogo mahadhana

anirvinna sthavishtobur dharmayupo mahamakha

nakshathranemir nakshthri kshamakshaama smihana

yanjaejyo mahejyascha krathu sathram sathamgadhi

sarva-darshee vimukthathma sarvanjo njana-muthamam

suvratha sumuga sookshma sukosha sukada suhruth

manoharo jithakrodho virabahur vitharana

swapana swavasho vyapi naikathma naik karmakruth

vatsaro vathsalo vatsee rathnagarbho dhaneswara

dharmakrup dharmakruth dharmi sathaksharamaksharam

avignatha sahasramshur vidhata krutha lakshana

gapasthinemi sathvastha simho bhootha maheswara

aadi devo mahadevo devesho devabruthguru

utharo gopathirgoptha njangamya purathana

sharira bhoothabruth bhoktha kapindro bhurdakshina

somapo amrudhapasoma purjith purshothama

vinayojaya sathyando darshaha sathvatham pathi

jeevo vinayitha-sakshi mukundoamita vikrama

ambonidhi-ranandhathmaa maho-dhadishayo-ndhaka

ajo mahaarha swabhaavyo jidaa mitrahapramodhana

anando nandano nanda satya dharma trivikrama

maharshi kapilaacharya kritanjo metini pathi

tripada stripaddhyaksho maha shrunga krutaantha kruth

mahavaraho govinda sushena kanaka-ngadhi

guhyo gabheero gahano gupthash-chakra gadhadhara

vedha swaango jitha krishno druda-sankrshano-chutha

varuno vaaruno vruksha pushkaraaksho mahamana

bhagavan bhagaha-nandhi vanamalee halaayudha

aadhithyo jyothiradhitya sahishnur gadhisattama

sudhanwa kandaparashur dhaarundo dhravinapradha

divas-sprug sarva-drug-vyaso vachaspathi-rayonija

trisaama saamagah saamah nirvaanam beshajam bhishak

sanya-sakruchama shantho nishta shanthi parayanam

shubaanga shaantidha srashta kumudha kuvaleshayaha

gohito gopathir goptha vrushabaaksho vrusha priya

anivathee nivruthaatma samkshepta kshema-krucchivaha

sreevatsa-vaksha sreevasha sreepati sreemataam vara

sridha srisha srinivasah srinidhi srivibha-vanaha

sridharah srikarah shreyah shriman loka-trayashraya

swaksha swanga shadanando nandir jyothir ganeshwara

vichitaatma vidheyaatma satkeertis chinna shamshaya

udeerna sarvata-chakshu-raneesha shaswata-sthira

bhooshayo bhushano bhoothir vishoka shoka naashana

archishma-narchita kumbho vishudhaatma vishodhana

aniruddho pratirata pradhyumno mitavikrama

kalaneminiha vira shaurir shoora janeshwara

trilokatma trilokesha keshava keshihahari

kamadeva kamapala kamee kantha krutaagama

anirdheshyavapur-vishur-viro anando dhananjaya

bhramanyo brahmankrud brahma brahma brahmavivardhanaha

brahmavith braahmano brahmi brahmanjo braamanapriya

mahakramo mahakarma mahateja mahoraga

maha-krathur mahayajva mahayagno mahahavi

stavya stavapriya sthothram shthuthi sthothaarana-priya

purna purayitha punya punya keertiranamaya

manojavastheerthakaro vasuredha vasupradha

vasupradho vasudevo vasur vasumana-havi

satgati sathkriti satta satbooti satparayana

shoora seno yajushresta sannivasa suyamunha

bhootavaso vasudevo sarvasu nilayoanala

darphaha darpadho dhrupto durdharo-dhaparajita

vishwa murtir mahamurthir deeptamurtir-amoortiman

aneka moorti-ravyakta shatamoorti shataanana

eko naika sava ka kim yatat pada manutta-mam

lokabhandhur lokanatho madhavo bhaktha vatsala

suvarnavarno hemaango varanga chanthanangathi

veeraha vishamashoonyo drutasheera chalanchala

amani manado manyo lokswami trilokdhruk

sumedha medhajo dhanya satya medha dhara-dhara

tejovrusho dhyudhidhara sarva-shastra-brudam vara

pragraho nigraho vyagro naika shrungo gadha-graja

chaturmurti chaturbahu chaturvyuha chaturgathi

chaturaatma chturbhava chturveda videkapat

samavarto nivruttatma durjayo duradikrama

dhurilabho durgamo durgo duravaso durariha

shubaango lokasaranga sthuthantustantu vardhana
indrakarma mahakarma krutakarma krutagama

uthbhava sundara sundho ratna nabha sulochana

arko vajasana shrungi jayanta sarvavijjayee

suvarna bindhurakshobya sarva vageshwarashwara

maha hrudho mahakartho mahabhootho mahanidhi

kumudha kundhara kundha parjanya pavanoanila

amrutasho amrutavapu sarvanja sarvato mukha

sulabha suvrata siddha shatrujit shatrutapana

nyagrodho dumbaro aswadha chanuraan-dhra nishoo dhana

shasrarchi saptjihva saptaida sapta vahana

amoorti-ranakho chindyo bhaya-krut bhayanashana

anur bruhat krusha sthoolo guna brun nir-guno-mahan

adhruta svadruta svasya pragvamso vamsa-vardhana

bharabrut kathitho yogi yogeesha sarva-kamadha

ashrama shramana kshama suparno vayu vahana

dhanurdharo dhanurvedho dando damayita dama

aparajita sarvashaho niyantha niyamo yama

satwavaan satvika satya satyadharma parayana

abhipraya priyarhorha priyakrit preetivardhana

vihaya sagatir jyoti suruchir hutabhugvibhu

ravir virochana surya savitha ravi-lochana

ananta hutabuk bhoktha sugadho naikajhograja

anirvirna sadhamasrshi lokhadhistana-madhbuta

sanat sanat-anamah kapila kapiravyaya

svastidah svatikrut svasti svastibhuk svasti dakshina

aroudhra kundali chakri vikramurjitha shasana

shabdhatika shabtasaha shishira sarva-reekara

akroora peshalo daksho dakshina kshminamvara

vidhvatthamo veedhabhaya punya-shravana keertana

uttarano dushkruthiha punyo dur-swapna nashana

veeraha rakshna sandho jivana paryasthitha

anantharoopo-nanthasreer jithamanyur bayapaha

chathurasro gabheerathma vidisho vyadhsho dhisa

anathir bhoorbhavo lakshmi suviro ruchirangadha

janano jana-janmadir bhimo bhima parakrama

adharanilayo dhatha pushpahasa praja-gara

urdhvaga satpata chara pranadha pranavapana

pramanam prana nilaya pranabrut prana jivanaha

tatvam tatvavidekatma janma mrutyu jarathiga

bhoorbhuva svastha-srusthara savita prapitamaha

yanjo yanjapatir yajva yagnango yagna vahana

yanjabrudth yanjakruth yanjee yanjabhug yanja sadhana

yagnandha-krudh yagna-guhya manna-mannadha evacha

atmayoni svayam jato vaikhana samagayana

devaki nandhana shruasta kshideesha papa nashana

sanghabrun nandagi chakri sharnga dhanva gadha dhara

rathanga pani rakshobhya sarva prharanayudha.

sarva prharanayudha om nama ithi(3 times)

vanamali gadhi sharngi shangi chakri chanandhagi

shreeman narayano vishnur vasudevo abhirakshathu

itheetham kirtaniyasya keshavasya mahatmana

namnam sahasram divyanam asheshena prakeertitham

ya idham shrunuya nityam yaschabhi parikeertayeth

nashubam prapnuyath kimchit somutreha-cha-manavaha

BRAHMASREE JISHNU VASUDEVAN NAMBOOTHIRI

EDAMANA VEDIC CENTRE

Share:

Leave a comment