ശ്രീ കനകധാരാസ്തോത്രം

അംഗം ഹരേഃ പുളകഭൂഷണമാശ്രയന്തീ
ഭൃംഗാംഗനേവ മുകുളാഭരണം തമാലം
അംഗീകൃതാഖിലതവിഭൂരിപാംഗലീലാ
മംഗല്യദാസ്തു മമ മംഗലദേവതായഃ

മുഗ്ദ്ധാ മുഹുർവിദധതീ വദനേ മുരാരേ
പ്രേമത്രപാപ്രണിഹിതാനി ഗതാഗതാനി
മാലാദൃശോർമ്മധുകരീവ മഹോല്പലേ യാ
സാ മേ ശ്രിയം ദിശതു സാഗരസംഭവായാഃ

ആമീലിതാർദ്ധമധിമഗ്യ മുദ്രാ മുകുന്ദ-
മാനന്ദമന്ദമനിഷേമനംഗതന്ത്രം
ആകേകരസ്ഥിതതകനീനികപക്ഷ്മനേത്രം
ഭൂത്യൈ ഭവന്മേമ ഭൂജംഗശയാംഗനായാഃ

ബാഹ്വന്തരേ മധുജിതഃ ശ്രിതകൌസ്തുഭേ യാ
ഹാരാവലീവ ഹരിനീലമയി വിഭാതി
കാമപ്രദാ ഭഗവതോപി കടാക്ഷമാലാ
കല്യാണമാവഹതു മേ കമലാലയായാഃ

കാളാംബുദാളിലളിതോരസി കൈടഭാരേർ-
ധാരാധരേ സ്ഫുരതി യാ തടിദംഗനേവ
മാതുസ്സമസ്തജഗതാം മഹനീയമൂർത്തി
ഭദ്രാണി മേ ദിശതു ഭാർഗ്ഗവനന്ദനായാഃ

പ്രാപ്തം പദം പ്രഥമതഃ ഖലു യൽ പ്രഭാവാൽ
മംഗല്യഭാജി മധുമാഥിനി മന്മഥേന
മയ്യാപതേത്തദിഹ മന്മരമീക്ഷണാർത്ഥം
മന്ദാക്ഷസാക്ഷി മകരാകരകന്യകായാഃ

വിശ്വാമരേന്ദ്രപദവിഭ്രമാനദക്ഷ-
മാനന്ദഹേതുരദികം മധുവിദ്വിഷോപി
ഈഷന്നിഷീദതു മയി ക്ഷണമീഷണാർദ്ധം
ഇന്ദീവരോദരസഹോദരമിന്ദിരായാഃ

ഇഷ്ടാ വിശിഷ്ടമതയോപി നരാ യഗാ ദ്രാഗ്
ദൃഷ്ടാസ്ത്രിവിഷ്ടപപദം സുലഭം ഭജന്തേ
ദൃഷ്ടിഃ പ്രഹ്യഷ്ടകമലോദരീപ്തിരിഷ്ടാം
പുഷ്ടിം കൃഷീഷ്ട മമ പുഷ്കരവിഷ്ടരായാഃ

ദദ്യാദ്ദയാനുപവനോ ദ്രവിണാംബുധാരാ-
മസ്മിന്നകിഞ്ചന വിഹംഗശിശൌ നിഷണ്ണേ
ദുഷ്കർമ്മഘർമ്മമപനീയ ചിരായ ദൂരാ-
ന്നാരായണപ്രണയിനീ നയനാംബുവാഹഃ

ഗീർദ്ദേവതേതി ഗരുഡദ്ധ്വജഭാമിനീതി
ശാകംഭരീതി ശശിരേഖരവല്ലഭേതി
സൃഷ്ടിസ്ഥിതിപ്രളയസിദ്ധിഷു സംസ്ഥിതായൈ
തസ്യൈ നമസ്ത്രിഭുവനൈകഗുരോസ്തരുണ്യൈ.

ശ്രുത്യൈ നമോസ്തു ശുഭകർമ്മഫലപ്രസൂത്യൈ
രത്യൈ നമോസ്തു രമണീയഗുണാശ്രയായൈ
ശക്ത്യൈ നമോസ്തു ശതപത്രനികേതനായൈ
പുഷ്ട്യൈ നമോസ്തു പുരുഷോത്തമവല്ലഭായൈ

നമോസ്തു നാളീകനിഭാനനായൈ
നമോസ്തു ഭുഗ്ദ്ധോദധിജന്മഭൂമ്യൈ
നമോസ്തു സോമാമൃതസോദരായൈ
നമോസ്തു നാരായണവല്ലഭായൈ.

നമോസ്തു ഹേമാംബുജപീഠികായൈ
നമോസ്തു ഭൂമണ്ഡലനായികായൈ
നമോസ്തു ദേവാദി ദയാപരായൈ
നമോസ്തു ശാർങ്ഗായുധവല്ലഭായൈ

നമോസ്തു ദേവ്യൈ ഭൃഗുനന്ദനായൈ
നമോസ്തു വിഷ്ണോരുരസിസ്ഥിതായൈ
നമോസ്തു ലക്ഷ്മ്യൈ കമലാലയായൈ
നമോസ്തു ദാമോദരവല്ലഭായൈ.

നമോസ്തു കാന്ത്യൈ കമലേക്ഷണായൈ
നമോസ്തു ഭൂത്യൈ ഭുവനപ്രസൂത്യൈ
നമോസ്തു ദേവാദിഭിരർച്ചിതായൈ
നമോസ്തു നന്ദാത്മജവല്ലഭായൈ.

സമ്പൽക്കരാണി സകലേന്ദ്രിയനന്ദനാനി
സാമ്രാജ്യദാനവിഭവാനി സരോരുഹാക്ഷി
ത്വദ്വന്ദനാനി ദുരിതാഹരണോദ്യതാനി
മാമേവ മാതരനിശം കലയന്തു മാന്യേ.

യത്കടാക്ഷ സമുപാസനാ വിധിഃ
സേവകസ്യ സകലാര്ഥ സംപദഃ
സംതനോതി വചനാംഗ മാനസൈഃ
ത്വാം മുരാരിഹൃദയേശ്വരീം ഭജേ

സരസിജനിലയേ സരോജഹസ്തേ
ധവളതമാംശുകഗന്ധമാല്യേശോഭേ.
ഭഗവതി ഹരിവല്ലഭേ മനോജ്ഞേ
ത്രിഭുവനഭൂതികരീ ! പ്രസീദ മഹ്യം

ദിഗ്ഘസ്തിഭിഃ കനക കുംഭമുഖാവസൃഷ്ട
സ്വര്വാഹിനീ വിമലചാരുജലാപ്ലുതാംഗീം
പ്രാതര്നമാമി ജഗതാം ജനനീമശേഷ
ലോകധിനാഥ ഗൃഹിണീമമൃതാബ്ധിപുത്രീം

കമലേ കമലാക്ഷവല്ലഭേ തേ
കരുണാപൂരതരംഗിതൈരപാംഗൈഃ
അവലോകയ മാമകിഞ്ചനാനാം
പ്രഥമം പാത്രമകൃത്രിമം ദയായാഃ
ദേവി പ്രസീദ ജഗദീശ്വരി ലോകമാതഃ
കള്യാണഗാത്രി കമലേക്ഷണ ജീവനാഥേ
ദാരിദ്ര്യഭീതിഹൃദയം ശരണാഗതം മാം
ആലോകയ പ്രതിദിനം സദയൈരപാംഗൈഃ

സ്തുവന്തി യേ സ്തുഭിരമുഭീരന്വഹം
ത്രയീമയീം ത്രിഭുവമാതരം രമാം
ഗുണാധികാ ഗുരുധനധാന്യഭാഗിനോ
ഭവന്തി തേ ഭവമനുഭാവിതാശയാഃ.

ശ്രീ മഹാലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ

EDAMANA VEDIC CENTRE
BRAHMASREE JISHNU VASUDEVAN NAMBOOTHIRI

Share:

Leave a comment